Algemene voorwaarden

Art. 1  De periode van inschrijving is voor de eerste kuur 18,20, keer  steppen met een gemiddelde van drie  keer (18)  twee keer, drie keer (20 x in 8 weken ) 2x (20x in 10) weken bestaande uit 6 tot 10 weken.

Mocht dit om wat voor reden niet haalbaar zijn dan zal dit in gezamenlijk overleg verlengd worden met een periode tot maximaal 3 maanden na de eerste termijn.

Art. 2 Bij vervolgkuren wordt uitgegaan van een kuur van 18, 20, sessies.

Met een gemiddelde van 3,2,1x per week.

3x per week = geldig 6 weken

3x , 2x per week  = geldig 8 weken

2x per week = geldig 10 weken

1x per week = geldig 20 weken

Er wordt bij aankoop van de kaart bepaald voor welk gemiddelde de cursist gaat.

Daarna vervallen alle rechten van de cursist.

Bij jaarabonnementen / flexibele abonnementen waarvoor speciale prijzen en acties gelden, verbind de cursist met Stepfit een overeenkomst waarbij de cursist vooruit maandelijks betaald , al dan niet op de eerste van iedere maand, (na iedere 15de van de maand wordt het de eerste van de maand daaropvolgend)

Er wordt uitgegaan van 50 weken bij Stepfit te steppen of een andere activiteit te beoefenen

Art. 3 De contributie welke de cursis is verschuldigd bij het aangaan van de overeenkomst bedraagt tussen de €180 en € 271,95 euro en wordt voor de aanvang van de kuur betaald.

Voor de jaarabonnementen geldt een aangepast bedrag. Dit bedrag wordt maandelijks betaald

De contributie kan worden aangepast afhankelijk van de kostprijsfactoren.

Art. 4 Na betaling ontvangt de klant een inschrijvingsformulier wat wordt ondertekend door de klant en tegelijk hiermee akkoord verklaard voor de 1ste kuur of het jaarabonnement en de daarbij behorende algemene voorwaarden.

Mocht de klant de kuur of het jaarabonnement onderbreken, blijft de betalingsverplichting en de daarbij behorende overeenkomst geldig.

Art. 5 De kuur is afgestemd per persoon en op persoonlijke gegevens die kenbaar zijn gemaakt tijdens het intake gesprek.

De kuur is persoonsgebonden dwz niemand anders alszijnde de inschrijver en ondertekenaar kan gebruik maken van de vacustep en of andere apparaten en de daarbij behorende secundaire voorwaarden

Art. 6 Betaling van het verschuldigde bedrag per overeengekomen kuur geschiedt vooraf van de kuur of voordat een nieuwe abonnement, sessie wordt aangegaan.

Indien de cursist nalatig is in zijn-haar betalingsplicht, zal Stepfit de vordering ter incasso uit handen geven aan een gerechtsdeurwaarder waarbij 15% van de kosten verhoogd zullen worden voor de buitenrechtelijke incassokosten.

Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Stepfit om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van een betalingsverplichting van de cursist.

Het overeengekomen bedrag aan contributie per keer zal ook dienen te worden betaald, indien de deelnemer om welke reden dan ook later als 24 uur van te voren afbelt naar Stepfit of het antwoord- apparaat inspreekt.

Art. 7 De cursist onderwerpt zich aan de door of zijdens de directie van Stepfit gegeven instructies en vastgestelde regelementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven.

Het betreft hier in het bijzonder regelementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht.

Indien de cursist de instructies en of het regelement overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te weigeren, alsmede de overeenkomst te beeindigen met onmiddelijke ingang, onverminderd de gehoudenheid van de cursist om het cursusgeld over de gehele overeengekomen periode te voldoen.

Art. 8 De cursist verklaart hierbij dat hij-zij het onderhavige sport en afslankonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat de kosten voor enig ongeval of letsel geheel door hem-haar wordt gedragen.

De cursist is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport of de vacustep enig risico met zich meebrengt en het resultaat van de kuur van de vacustep bij een ieder verschillend zal zijn en dat hij-zij eventuele vervolgschade of claims die volgens hem-haar zouden kunnen zijn ontstaan voor eigen risico neemt.

Tevens zal de cursist Stepfit vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Namens Stepfit

D.A.M. van den Hondel (eigenaar,directeur)

De cursist, (naam in blokletters)